Home   Contact Us
Confederatieleden West-Vlaanderen Oost-Vlaanderen Antwerpen Vlaams-Brabant Limburg Wallonië Buitenland

Over Zythos

Zythos is een confederatie van bierproefverenigingen. Hier vindt u alvast meer informatie over de structuur en de werking van Zythos VZW.

Wat is Zythos ?
Doelstellingen
Statuten
Contact
Lid worden
EBCU

 

 

 

 

Statuten

De ondergetekenden :

- de vereniging zonder winstoogmerk Bierliefhebbers van de Egmontstede, met maatschappelijke zetel te 9620 Zottegem, Grote Lage 3, vertegenwoordigd door de heer De Vleeschouwer Johan, voorzitter, wonende te 9620 Zottegem, Grote Lage 3, verpleegkundige, Belg;
- de vereniging zonder winstoogmerk De Schuimkragen, met maatschappelijke zetel te 9240 Zele, Langestraat 1, vertegenwoordigd door de heer Van Vlierberghe Hilaire, voorzitter, wonende te 9240 Zele, Ommegangstraat 27, bediende, Belg;
- de vereniging zonder winstoogmerk De Limburgse Neus, met maatschappelijke zetel te 3980 Tessenderlo, Diesterstraat 55, vertegenwoordigd door de heer Govaerts Eugeen, ondervoor-zitter, wonende te 3980 Tessenderlo, Begijnenwinning 45A, instrumentmechanieker, Belg;
- de vereniging zonder winstoogmerk De Limburgse Biervrienden, met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, Sint-Oedenrodelaan 2, vertegenwoordigd door de heer Langenaeken Rony, voorzitter, wonende te 3500 Hasselt, Sint-Oedenrodelaan 2, beroepsmilitair, Belg;
- de vereniging zonder winstoogmerk Onder ’t Schuim, met maatschappelijke zetel te 2440 Geel, Rauwelkoven 123, vertegenwoordigd door de heer Vandeperre Erik, voorzitter, wonende te 2440 Geel, Rauwelkoven 123, leraar, Belg;

zijn overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, waarvan zij de statuten als volgt samenstellen :

TITEL I – Benaming, maatschappelijke zetel

Art. 1. De vereniging wordt genoemd Zythos, vereniging zonder winstoogmerk, of afgekort Zythos, vzw.

Art. 2. De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te 3850 Nieuwerkerken, gerechtelijk arrondissement Hasselt, Hoevestraat 30.


TITEL II – Doel van de vereniging

Art. 3. De vereniging heeft tot doel het bewaren en bevorderen van de Belgische biercultuur in de meest ruime zin. Daartoe zal zij :
- projecten organiseren en/of stimuleren die het kenbaar maken van de Belgische bieren en hun smaken bevorderen;
- onregelmatigheden ten overstaan van de consument aanklagen;
- streven naar erkenning van Belgisch bier als onderdeel van onze cultuur, brouwerijtraditie, levensstijl en gastronomie.
De vereniging mag alle handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel.

TITEL III – Leden

Art. 4. De vereniging is samengesteld uit lid-verenigingen die in België gevestigd zijn. Elke lid-vereniging heeft het statuut van effectief lid.
De lid-verenigingen worden aangeduid met de benaming “lokale verenigingen” of afgekort “LV”.

Art. 5. Het minimum aantal lid-verenigingen is drie.

TITEL IV – Toetreding, uittreding en uitsluiting van leden

Art. 6. De oprichters zijn de eerste lid-verenigingen. De oprichtingsvergadering geldt als de eerste Algemene Vergadering.

Art. 7. Nieuwe lid-verenigingen kunnen hun kandidatuur stellen door een schriftelijke aanvraag te richten tot de Raad van Beheer, die deze aanvraag binnen de twee maanden met een gemotiveerd advies overmaakt aan de Algemene Vergadering. Deze beslist tijdens haar eerstvolgende samenkomst over de kandidatuur van de nieuwe lid-vereniging.

De beslissing tot aanvaarding van een nieuwe lid-vereniging gebeurt met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige leden en bij aanwezigheid van ten minste twee derden der leden. De beslissing over een kandidatuur moet binnen de tien dagen schriftelijk ter kennis gebracht worden van de kandidaat lid-vereniging en moet in geval van afwijzing de motivatie van deze afwijzing bevatten. Tegen de beslissing van de Algemene Vergadering is geen beroep mogelijk.

Tussen het moment dat de Raad van Beheer een positief advies over een kandidaat lid-vereniging aan de Algemene Vergadering overmaakt en het moment dat de Algemene Vergadering haar beslissing neemt, kan de Raad van Beheer aan de kandidaat lid-vereniging het statuut van waarnemend lid zonder stemrecht geven. In afwijking van deze bepaling kan de Algemene Vergadering tijdens haar eerste vergadering reeds onmiddellijk andere kandidaat lid-verenigingen aannemen.

Art. 8. De aangesloten lid-verenigingen moeten in hun eigen doelstellingen ook minstens de doelstellingen van de vereniging opgenomen hebben. Indien zij daarnaast nog andere eigen doelstellingen hebben, die niet in art. 3 van deze statuten zijn opgenomen, mogen deze andere doelstellingen niet strijdig zijn met de in art. 3 vervatte doelstellingen.

Art. 9. De financiële bijdrage van de lid-verenigingen aan de vereniging is in verhouding tot het aantal individuele leden dat bij elke lid-vereniging is aangesloten. De hoogte van de bijdrage wordt jaarlijks op voorstel van de Raad van Beheer vastgesteld door de Algemene Vergadering en bedraagt maximaal 7500 euro per aangesloten lid-vereniging.

Art. 10. De wederzijdse rechten en verplichtingen tussen de lid-verenigingen en de vereniging worden vastgelegd in een huishoudelijk reglement, waarvan de inhoud wordt bepaald door de Algemene Vergadering. Wijzigingen aan het huishoudelijk reglement kunnen door de Algemene Vergadering slechts doorgevoerd worden met een meerderheid van twee derden van de stemmen van de aanwezige leden en bij aanwezigheid van ten minste twee derden der leden. Indien op de Algemene Vergadering geen twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, is art. 18, 5° van toepassing.

Art. 11. Elke aangesloten lid-vereniging kan te allen tijde uit de vereniging treden indien zij aan al haar verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, mits schriftelijke mededeling aan de Raad van Beheer. Tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen gaat de uittreding in zes weken na de schriftelijke kennisgeving aan de Raad van Beheer. De Raad van Beheer geeft
schriftelijk kennis van de uittreding van een lid aan de Algemene Vergadering, die hierover evenwel niet hoeft te vergaderen.

Art. 12. De Algemene Vergadering kan enkel met een meerderheid van twee derden der stemmen van de aanwezige leden en bij aanwezigheid van tenminste twee derden der leden beslissen tot de uitsluiting van een lid-vereniging om zwaarwichtige redenen. De zwaarwichtige redenen zijn
omschreven als :
1. Het handelen in strijd met de doelstellingen van de vereniging
2. Het gedrag van de eigen leden of de eigen werking van de lid-vereniging brengt de goede naam of de werking van de vereniging in gevaar
3. Het niet nakomen na herhaalde waarschuwingen van de verbintenissen voorzien in het huishoudelijk reglement
4. De vereniging financiële schade berokkenen door het ontvreemden of achterhouden van gelden en/of goederen

Art. 13. De ontslagnemende of uitgesloten lid-vereniging kan geen enkel recht doen gelden op het maatschappelijk bezit van de vereniging.

TITEL V – Algemene Vergadering

Art. 14. De Algemene Vergadering is samengesteld uit de aangesloten lid-verenigingen. Deze lid- verenigingen worden in de Algemene Vergadering vertegenwoordigd door de personen, die in elke aangesloten lid-vereniging een bestuursmandaat uitoefenen. Elke lid-vereniging beschikt over één stem in de Algemene Vergadering.

De leden van de Raad van Beheer van de vereniging, ook zij die geen bestuursmandaat uitoefenen in een aangesloten lid-vereniging, hebben eveneens toegang tot de Algemene Vergadering. Zij kunnen evenwel geen aanspraak maken op stemrecht uit hoofde van hun mandaat.

Art. 15. De Algemene Vergadering wordt jaarlijks bijeengeroepen vóór het einde van de tweede maand van het boekjaar, of wanneer ten minste een vijfde van de leden het vraagt. Ook de Raad van Beheer kan de Algemene Vergadering bijeenroepen als zij daartoe zwaarwichtige redenen ziet. De leden worden ten minste drie weken voor de datum van de vergadering schriftelijk op de hoogte gebracht van de bijeenroeping van de Algemene Vergadering. Bij de schriftelijke bijeenroeping wordt een agenda van de vergadering gevoegd, eventueel voorzien van relevante bijlagen.

De bijeenroeping van de Algemene Vergadering gebeurt door de voorzitter of door twee beheerders.

Art. 16. De Algemene Vergadering is bevoegd voor :
1. de wijziging van de statuten
2. de benoeming en de ambtsbeëindiging van de beheerders
3. de goedkeuring van de rekeningen en de begroting
4. de kwijting aan de beheerders
5. de aanvaarding en de uitsluiting van lid-verenigingen
6. de ontbinding van de vereniging

Art. 17. De Algemene Vergadering kan beslissen dat punten die niet op de agenda voorkomen alsnog worden toegelaten. Voor het nemen van deze beslissing is het akkoord van minstens de helft van de aanwezige lid-verenigingen vereist.

Art. 18. De statuten kunnen slechts gewijzigd worden onder volgende voorwaarden :
1. De agenda die bij de schriftelijke bijeenroeping van de Algemene Vergadering is gevoegd zal het voorstel tot wijzigen van de statuten expliciet als agendapunt opnemen. De voorgestelde wijziging zal als bijlage aan de agenda toegevoegd worden.
2. Ten minste twee derden der leden moet aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de Algemene Vergadering.
3. De wijziging der statuten moet goedgekeurd worden door een meerderheid van twee derden der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
4. Wanneer de wijziging betrekking heeft op het statutair doel waarvoor de vereniging is opgericht, kan zij alleen worden aangenomen met eenparigheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden.
5. Indien op de Algemene Vergadering minder dan twee derden der leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan, ten vroegste vijftien dagen na de eerste vergadering, een tweede vergadering samengeroepen worden. Deze kan geldig beslissen met de meerderheden bedoeld in punt 3 en 4 hiervoor, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. De beslissing tot statutenwijziging genomen op een tweede bijeenroeping van de Algemene Vergadering moet door de burgerlijke rechter bekrachtigd worden.

Art. 19. De Algemene Vergadering kan de ontbinding van de vereniging enkel uitspreken onder dezelfde voorwaarden als deze welke betrekking hebben op de wijziging van de doelstellingen.

Art. 20. Bij gelijkheid van stemmen is het punt waarover gestemd wordt verworpen.

Art. 21. Leden die niet kunnen aanwezig zijn op de Algemene Vergadering kunnen vooraf over de punten van de agenda en de eventuele bijlagen die bij de uitnodiging gevoegd zijn hun stem uitbrengen per brief. Indien tijdens de Algemene Vergadering wijzigingen worden aangebracht aan het punt dat ter stemming ligt, worden de stemmen uitgebracht per brief niet meegeteld

Art. 22. Het verslag en de besluiten van de Algemene Vergadering worden schriftelijk aan de lid-verenigingen bezorgd binnen de dertig dagen na de datum van de vergadering. De secretaris van de vereniging is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De secretaris is eveneens verantwoordelijk voor de uitvoering van de wettelijke verplichtingen die uit de beslissingen van de Algemene Vergadering voortvloeien. Mits toestemming van de Raad van Beheer kan hij deze taak aan een ander bestuurslid overdragen.

De verslagen van de Algemene Vergadering liggen ook ter inzage op de maatschappelijke zetel van de vereniging. Zij kunnen er na afspraak geraadpleegd worden door de leden en belanghebbende derden.

TITEL VI – RAAD VAN BEHEER

Art. 23. Het bestuur van de vereniging wordt waargenomen door een Raad van Beheer, gekozen door de Algemene Vergadering. De beheerders moeten uit de aangesloten lid-verenigingen afkomstig zijn. Zij mogen, maar moeten niet, in hun eigen lid-vereniging een bestuursmandaat uitoefenen.

Art. 24. Tenzij het aantal aangesloten lid-verenigingen zulks niet toelaat, bestaat de Raad van Beheer uit ten minste vier personen, die benoemd worden en wier mandaat herroepbaar is door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering stelt de voorzitter, de vice-voorzitter, de penningmeester en de secretaris aan. Deze vier personen vormen tevens het Dagelijks Bestuur.

Indien het aantal aangesloten lid-verenigingen zulks toelaat, kan de Algemene Vergadering ook het mandaat van beheerder toekennen aan de verantwoordelijken van de werkgroepen, die zich met de nationale taken van de vereniging bezighouden. Deze werkgroepen, waarvan de hier volgende opsomming noch verplichtend noch beperkend is, omvatten de uitgave van een gemeenschappelijk tijdschrift, de organisatie van overkoepelende acties en activiteiten, het beheer van de ledenadministratie van de vereniging, de vertegenwoordiging van de vereniging in nationale en/of internationale organisaties waarbij zij aangesloten is.

Art. 25. Het mandaat van de beheerders is in de tijd beperkt tot drie jaar. De beheerders kunnen zich na afloop van hun ambtstermijn herkiesbaar stellen.

Om de continuïteit van het Dagelijks Bestuur te waarborgen zijn het mandaat van voorzitter en penningmeester en dit van vice-voorzitter en secretaris niet tijdens hetzelfde jaar hernieuwbaar. Daarom wordt het mandaat van de vice-voorzitter en de secretaris bij de eerste verkiezing beperkt tot twee jaar.

Art. 26. De Raad van Beheer heeft de meest uitgebreide machten om de vereniging te besturen. Hij is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van hetgeen door de wet en de statuten is voorbehouden aan de Algemene Vergadering. Hij kan ondermeer, zonder dat de opsomming
beperkend is of ongeacht alle andere machten voortvloeiend uit de wet of de statuten, alle betalingen ontvangen of geven en er kwijting voor eisen of geven, alle deposito’s ontvangen of geven, alle roerende en onroerende goederen verwerven alsmede huurcontracten afsluiten of toestaan, alle privé of officiële subsidies of tegemoetkomingen aanvaarden en ontvangen, alle
legaten en schenkingen aanvaarden en ontvangen, alle ondernemings- en
verkoopsovereenkomsten toestaan of afsluiten, alle leningen afsluiten met of zonder waarborg, alle subrogaties en borgstellingen toestaan en aanvaarden, de maatschappelijke onroerende goederen met hypoteek bezwaren, alle leningen of voorschotten afsluiten of betalen, verzaken
aan alle contractuele rechten alsook aan alle zakelijke en persoonlijke waarborgen, pleiten zowel als eiser als als verweerder voor alle rechtbanken, alle vonnissen uitvoeren of minnelijke schikkingen treffen. De Raad van Beheer benoemt zelf of door een mandataris alle agenten, bedienden en leden van het personeel van de vereniging en ontslaat ze; hij bepaalt hun bezigheden en bezoldigingen. Hij mag ook alle sommen en waarden innen, alle in bewaring
gegeven sommen en waarden opvragen en innen, rekeningen openen en hierop alle verrichtingen doen zoals het opvragen van gelden door het uitgeven van cheques, overschrijvings- of transferorders of elk ander betalingsmandaat, een banksafe in huur nemen, alle al dan niet aangetekende of verzekerde brieven, telegrammen en colli afhalen, alle postwissels of postassignaties of postkwijtingen innen.

Art. 27. De Raad van Beheer kan enkel rechtsgeldig beslissen bij aanwezigheid van drie vierden van de leden. De beslissingen van de Raad van Beheer worden met twee derden van de stemmen genomen.

Art. 28. De Raad van Beheer kan beslissen dat punten die niet op de agenda voorkomen alsnog worden toegelaten. Voor het nemen van deze beslissing is het akkoord van minstens de helft van de aanwezige beheerders vereist.

Art. 29. De beheerders nemen, in de uitoefening van hun functie, geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

Art. 30. De Raad van Beheer draagt, voor wat het dagelijks bestuur van de vereniging betreft, zijn machten over aan het Dagelijks Bestuur.

Art. 31. De Raad van Beheer is collectief verantwoordelijk voor de naleving van de verplichtingen van de vereniging ten opzichte van de aangesloten lid-verenigingen.

Indien de Raad van Beheer in ernstige mate nalatig is in het nakomen van deze verplichtingen, kunnen lid-verenigingen die zich benadeeld voelen vragen dat een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen wordt, die bij meerderheid van stemmen een ambtsbeëindiging van het mandaat van de beheerders kan uitspreken en een nieuwe Raad van Beheer aanstellen.

TITEL VII – Rekening en verantwoording

Art. 32. Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

In afwijking hiervan loopt het boekjaar het eerste jaar vanaf de datum van de
stichtingsvergadering tot en met 31 december van datzelfde jaar.

Art. 33. De Raad van Beheer zal jaarlijks een gedetailleerd overzicht opmaken van de opbrengsten en de gemaakte kosten. Het overzicht zal tevens een vergelijking laten zien met het goedgekeurde budget voor elke inkomsten- en uitgavensoort alsmede de vergelijking met het voorgaande jaar maken, gedetailleerd per inkomsten en uitgavensoort. De Raad van Beheer sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor. Beide worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering.

Art. 34. In de maand voorafgaand aan de jaarlijkse Algemene Vergadering zal de Raad van Beheer een college van twee commissarissen aanduiden, dat belast wordt met een daadwerkelijke controle van de boekhouding. Deze commissarissen zullen aan de Algemene Vergadering verslag uitbrengen van hun bevindingen, vooraleer de Algemene Vergadering kan overgaan tot het verlenen van décharge aan de beheerders.

TITEL VIII – Diverse bepalingen

Art. 35. Indien, door welke omstandigheden ook, het aantal lid-verenigingen dat aangesloten is bij de vereniging daalt tot minder dan drie, wordt binnen de maand een Buitengewone Algemene Vergadering bijeengeroepen die moet overgaan tot ontbinding van de vereniging.

Art. 36. Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging wijst de Algemene Vergadering een of meerdere vereffenaars aan, bepaalt hun machten alsook de bestemming die aan het nettovermogen van het maatschappelijk bezit gegeven wordt. De bestemming zal gebeuren ten voordele van een of meerdere verenigingen die een doel nastreeft dat het meest overeenstemt met het doel van de huidige vereniging.

Art. 37. Lidmaatschap van de vereniging impliceert de aanvaarding van de statutaire en huishoudelijke reglementen.

Art. 38. Tenzij in deze statuten anders bepaald is, zijn de bepalingen van de Wet betreffende de Verenigingen zonder Winstoogmerk, de Internationale Verenigingen zonder Winstoogmerk en de Stichtingen van toepassing.

Putte, 22 februari 2003

De Vleeschouwer Johan Van Vlierberghe Hilaire
(Bierliefhebbers van de Egmontstede vzw) (De Schuimkragen vzw)

Govaerts Eugeen Langenaeken Rony
(De Limburgse Neus vzw) (De Limburgse Biervrienden vzw)

Vandeperre Erik
(Onder ’t Schuim vzw)


Meer Bierplezier

 

ZBF - Kom eens kijken op het grootste bierfestival van België!
Zythos Bier Festival

Bezoek ons virtueel 
          biercafé, een plaats waar je gezellig kan keuvelen over bier 
          en andere onderwerpen.
Zythos Forum

 


Zythos steunt :

Bierebel.com

 

Home Contact

© Zythos VZW All Rights Reserved

Home Over Zythos De Zytholoog Agenda Acties Dossiers Het biercafe